Objava kandidatur za organe PZS in sekcij

-       Plesnim društvom-članicam PZS

-       Članom predsedstva PZS

-       Članom NO PZS

-       Članom DK PZS

-       Predsednikom in članom IO MTP, IO SLP, IO RNR, IO PLR

 

V skladu z obvestilom o začetku kandidacijskega postopka z dne 26.12.2012, vam v prilogi pošiljamo pregled prispelih veljavnih kandidatur za organe PZS in sekcij, ki jih je predsedstvo PZS pregledalo na svoji 28. seji dne 1.2.2013. Pri tem je v skladu s 5. odstavkom 42. člena statuta določilo manjkajočo kandidatko za članico disciplinske komisije PZS.


Iz pregleda kandidatur je med drugim razvidno, kateri organ je pristojen za volitve kandidatov za posamezno funkcijo. Pri tem posebej opozarjamo, da kandidate za člane predsedstva iz posameznih sekcij oz. združenj po veljavnem statutu volijo zbori sekcij oz. združenj, skupščina PZS pa listo kandidatov za člane predsedstva samo potrdi. V pristojnosti zborov so tudi volitve izvršnih odborov, v pristojnosti skupščine pa volitve predsednika PZS in celotnega nadzornega odbora in disciplinske komisije PZS.