Informacija o 1. seji predsedstva PZS v novi sestavi

Na zadnji skupščini PZS je bilo predsedstvo PZS krepko prenovljeno, saj sta v njem 2 novi članici (Karmen Arko iz sekcije SLP in Fiona Johnson Kocjančič iz sekcije MTP) in 2 nova člana (Boštjan Pavček iz sekcije RNR in Andrej Rebula is sekcije PLR). Iz prejšnje sestave so v predsedstvu dosedanji in tudi novi predsednik Drago Šulek ter predstavnika obeh strokovnih združenj: Zoran Kljun iz ZPVUTS in Miha Lampič iz ZPSS.

Predsedstvo se je 10. 4. sestalo na 1. seji v novem mandatu. Člani so se seznanili z zapisnikom zadnje seje predsedstva v preteklem mandatu in z akti PZS, ki so podlaga za delo predsedstva ter sprejeli okvirni dogovor o načinu dela. Za podpredsednika je bil izvoljen Zoran Kljun, ki je odgovoren za kadre in finance in zato vodi komisijo za kadrovske in finančne zadeve, v kateri sta še Fiona Johnson Kocjančič in Boštjan Pavček.

Predsedstvo se je formalno seznanilo tudi z zapisnikom skupščine, ki je že v fazi overjanja in bo kmalu objavljen ter sprejelo svoj okvirni program dela za preostanek leta 2013. Po seznanitvi s podrobnim finančnim izidom za leto 2012 so bile sprejete smernice za rebalans finančnega načrta, ki ga bo ob sodelovanju vodstev vseh sekcij pripravila komisija za kadrovske in finančne zadeve.

V nadaljevanju je bil imenovan odbor za pripravo in vodenje aktivnosti ob 60-letnici delovanja, ki ga bo PZS obeležila v letu 2014. Potrjena so bila navodila za vstop po skrajšanem postopku v razpisano usposabljanje za naziv Organizator I in II, ki jih je ob aktivnem sodelovanju predsednikov sekcij po sklepu zadnje seje v imenu ZPVUTS predložil Zoran Kljun. Odobrena je bila vloga PK Nova Gorica, da svojo dejavnost razširi tudi na sekcijo MTP.

V zaključku so se člani predsedstva medsebojno informirali o letošnjih skupščinah mednarodnih krovnih organizacij WDSF, IDO in WRRC. Na pobudo Mihe Lampiča je bila pod točko razno opravljena izčrpna razprava o odnosu PZS in v tem okviru članov predsedstva do medijev, kar naj bi postalo del vsebine predvidenega poslovnika o delu predsedstva. Dogovorjene so bile smernice za urejanje odnosov PZS do predstavnikov medijev v primerih, ko so posamezne aktivnosti ali odgovorni posamezniki  PZS tarče neobjektivnega, omalovažujočega ali celo sovražnega poročanja, zlasti v ti. »rumenih« medijih. Člani predsedstva so bili soglasni, da je treba dajati prednost pozitivni usmerjenosti k nacionalno pomembnim objektivnim medijem in se čim manj ukvarjati z mediji, ki jim je prioriteta senzacionalizem in vzbujanje negativnih strasti, ne pa objektivnost poročanja.